Štáb 4. brigádního úkolového uskupení se připravuje k certifikaci v Německu

Porada řídícího štábního nácviku náčelníka štábu 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Tomáše Špoka se zástupcem velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem J. Trojánkem

V uplynulých dnech se uskutečnil štábní nácvik 4. brigádního úkolového uskupení ze Žatce s cílem vytvořit operační plán pro operaci Vital Screen. Jedná se o epizodu certifikačního cvičení, které se odehraje na podzim v Německu a kde štáb má za úkol prokázat schopnost plánovat a vést operaci vysoké intenzity. Brigádní úkolové uskupení působilo systémem vyčlenění styčných důstojníků, kteří působili přímo v rámci divize.

Štáb brigády se intenzivně připravoval k prokázání schopností, které deklaroval již v roce 2016 jako prvek velení brigády v rámci eNRF. Jedná se o pokračování spolupráce s 1. německo-holandským sborem a jeho divizí, která v tomto roce prochází obdobnou certifikací. Brigáda, která je jedinou takto certifikovanou v rámci Armády ČR, má možnost pod přímým velením divize prokázat schopnost plánovat operace v celém spektru taktických činností. Celý proces plánování byl zaměřen na splnění jedné ze základních ambic, a to obranu členského státu NATO a vytvoření podmínek pro obnovení suverenity státu.

Štábní nácvik byl řízen velitelem 4. brigádního úkolového uskupení plukovníkem gšt. Romanem Náhončíkem, který výstupy plánovacího procesu prezentoval přímo veliteli divize. Proces plánování v rámci štábu byl řízen náčelníkem štábu 4. brigádního úkolového uskupení plukovníkem gšt. Tomášem Špokem, pro kterého to byla první možnost koordinovat a řídit štáb úkolového uskupení složeného z plánovačů jednotlivých prvků uskupení napříč pozemními silami.

Opět ve formě

Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu operačnímu prostředí je důležité neustále zdokonalovat v rámci plánování principy interoperability, udržitelnosti a schopnosti vést operace v mezinárodním prostředí se soběstačnou logistickou podporou. To byla základní východiska pro operaci nazvanou Vital Screen. Jak uvedl velitel brigádního úkolového uskupení plukovník gšt. Roman Náhončík, jedná se o příležitost prokázat připravenost štábu uskupení, které se od roku 2013 intenzivně připravuje a cvičí v rámci součinnostních cvičení koaličních partnerů.

„Plánování bylo zaměřeno na rychlou reakci štábu v případě změny zadání a v limitovaném čase. To znamená, že štáb plánoval dvakrát v čase stanoveném pro jeden cyklus rozhodovacího procesu. Navíc probíhala činnost na rozvinutém místě velení v teplotách blízkých tropickým oblastem. Ani takto složité podmínky neovlivnily profesionální přístup sehraného štábu, který úkol naplánoval bezchybně a umožnil veliteli brigády prokázat generálmajorovi Andreasi Marlowovi připravenost k plnění složitých úkolů v sestavě divize rychlé reakce Division Schnelle Kräfte,“ uvedl náčelník štábu 4. brigádního úkolového uskupení pllukovník gšt. Tomáš Špok.

Pohled na hlavní místo velení Hlavní místo velení Hlavní místo velení Vnitřek hlavního místa velení, kde panovaly teploty okolo 40°c Porada řídícího štábního nácviku náčelníka štábu 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Tomáše Špoka se zástupcem velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem J. Trojánkem