Zemřel plukovník v. v. Karel Hejzek, tvůrce 4. brigády rychlého nasazení

V sobotu 14. srpna 2021 zemřel plukovník v.v. Ing. Karel Hejzek, který patřil k hlavním tvůrcům 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“.

V rámci nové koncepce výstavby Armády České republiky se začalo od 1. října 1993 s budováním osmi brigád, z nichž sedm mělo být mechanizovaných, podřízených nově zřízeným armádním sborům. Plánovaná osmá brigáda měla být postavena na zcela jiné koncepci. Byla označena jako 4. brigáda rychlého nasazení a na rozdíl od mechanizovaných brigád nepodléhala velitelství armádních sborů v Táboře nebo Olomouci, ale přímo Generálnímu štábu v Praze. Základem pro její vybudování se stala 4. motorizovaná divize v Havlíčkově Brodě. Za tímto účelem bylo postaveno organizační jádro 4. brigády rychlého nasazení, které vzniklo nařízením náčelníka Generálního štábu a soustřeďovalo se v prostorech 4. motorizované divize v Havlíčkově Brodě. Prioritou bylo využít maximální počet osob pro výstavbu nové brigády ze štábu 4. motorizované divize. Záměrem bylo, že nově vznikající brigáda bude mít všechny tabulkové nosné funkce obsazené lidmi, kteří mají výsadkový výcvik. Přípravu výstavby 4. brigády rychlého nasazení zajišťoval především zástupce náčelníka odboru mechanizovaného vojska plukovník Karel Hejzek.

          Výstavba 4. brigády rychlého nasazení byla dokončena do 30. června 1994 a po návratu pplk. gšt. Jiřího Šedivého ze studií v USA byla v prostorech letiště Havlíčkův Brod provedena slavnostní inaugurace 4. brigády rychlého nasazení. Téhož dne byl podplukovník gšt. Jiří Šedivý ministrem obrany doc. Ing. Antonínem Baudyšem, CSc., povýšen do hodnosti plukovníka a byl vyhlášen rozkaz o jeho ustanovení do funkce velitele 4. brigády rychlého nasazení. Při výstavě 4. brigády rychlého nasazení v roce 1993 vycházel plukovník Karel Hejzek zejména ze zkušeností zahraničních armád, jako byl například německý Bundeswehr.

plukovník v. v. Karel Hejzek (14. 11. 1938 – 14. 8. 2021)

Narodil se v Jarově u Blovic. Vojenskou službu zahájil v roce 1957 jako žák poddůstojnické školy pro velitele tanku v Martině. Poté absolvoval Vojenské učiliště ve Vyškově na Moravě. Po ukončení školy v roce 1960 nastoupil jako velitel tankové čety u 65. motostřeleckého pluku v Chebu. V roce 1961 byl přemístěn k nově zřízené 20. průzkumné rotě v Chebu jako velitel tankové průzkumné čety. Po zřízení 20. průzkumného praporu v roce 1966 byl jmenován do funkce velitele tankové roty. Od ledna 1969 působil jako náčelník štábu tankového praporu u 49. motostřeleckého pluku v Mariánských Lázních. Ještě téhož roku byl k 1. září přemístěn do funkce velitele tankového praporu u 73. motostřeleckého pluku v Karlových Varech. Po absolvování Vojenské akademie v Brně v roce 1974 nastoupil jako zástupce velitele 65. motostřeleckého pluku v Chebu. Od 1. července 1975 do 1. prosince 1978 pracoval jako náčelník štábu pluku. V témže roce nastoupil jako vedoucí starší důstojník u Správy bojové přípravy Ministerstva národní obrany. U této správy prošel funkcemi zástupce náčelníka a náčelníka oddělení střelecké přípravy a řízení bojových vozidel. Po zřízení Správy mechanizovaného vojska působil do roku 1992 jako náčelník oddělení odborné přípravy, od téhož roku pak jako zástupce náčelníka mechanizovaného vojska štábu pozemního vojska Generálního štábu Armády České republiky. K 31. prosinci 1995 byl propuštěn ze služebního poměru.

zdroj: Martin Vaňourek