V uranovém dole v Jáchymově trénovali budoucí specialisté OPZHN 4. brigády rychlého nasazení

Celý květen probíhal výcvik nových chemických instruktorů a chemických pozorovatelů 4. brigády rychlého nasazení. Brigáda má zhruba 140 specialistů na ochranu proti zbraním hromadného ničení (ZHN), kteří zodpovídají jednak za výcvik vojáků této odbornosti nebo představují výkonný prvek, jenž pro jednotku plní konkrétní úkoly z oblasti OPZHN.

„Cílem kurzu pro instruktory – specialisty OPZHN je proškolit účastníky tak, aby byli schopni učit a vést přípravu OPZHN. Tito lidé se de facto stanou pravou rukou velitele jednotky pro danou oblast přípravy“ vysvětluje major Jan Dörfel, náčelník úseku přípravy chemického vojska vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Kurz pro chemické pozorovatele je pak určen pro vojáky na základních funkcích, kteří u svých jednotek zabezpečují radiační a chemický průzkum při vedení bojové činnosti. „Kurz má teoretickou a praktickou část, při níž se učí ovládat přístroje radiačního a chemického průzkumu – například CH-5, chemický průkazník sloužící k detekci přítomnosti bojových chemických látek a průmyslových nebezpečných látek, dále RDS-200, což je radiometr k měření úrovně radiace a stupně kontaminace a také RAID-XP, jenž je součástí bojových vozidel Pandur,“ doplnil Dörfel.

Zajímavostí praktické části kurzu byl výcvik v prostorech bývalého uranového dolu v Jáchymově, kde si vojáci vyzkoušeli měření úrovně radiace a kontaminace. „Nejvyšší naměřená hodnota byla 3,289 mGy/h. Hodnoty hodné pozornosti začínají zhrujba na 1 cGy/h, tedy trojnásobku. Ani to však není životu nebezpečné záření, přesto by nebyl pobyt v takovém prostředí vhodný, neboť by se musely osoby preventivně kontrolovat a měřit,“ prozradila kapitánka Simona Pizúrová, vedoucí starší důstojník velitelství 4. brigády rychlého nasazení.

Každá rota 4. brigády rychlého nasazení má svého odborníka na OPZHN.
U 4. brigády rychlého nasazení je zhruba 60 instruktorů – specialistů OPZHN a 80 chemických pozorovatelů. Každá rota/baterie přitom má od každé skupiny jednoho odborníka. „Není reálně možné a žádoucí si pro každý výcvik, případně nasazení našich jednotek půjčovat specialisty z libereckého pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Ti jsou až součástí brigádního úkolového uskupení, se svými specifickými úkoly,“ vysvětluje plukovník gšt. Jan Štěpánek, zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení.

Potřebnost armádních chemických expertů se podle jeho slov odvíjí od úkolu, který daná jednotka plní: „Liberečtí jsou určeni k plnění úkolů chemického zabezpečení úkolových uskupení vojsk AČR nebo vojsk NATO v průběhu válečných operací a operací na podporu míru. Jedná se především o plnění specifických úkolů kde je potřeba využít speciální techniku, materiál a výcvik jako je např. odběr, transport a analýza vzorků, určení kontaminovaných prostorů a jejich vyznačení a nebo také plnění úkolů v rámci dekontaminace jednotek. To jsou prapory, respektive brigáda schopné jen v omezené míře.“

Přítomnost této odbornosti je podle plukovníka gšt. Jana Štěpánka pro jednotlivé stupně brigády nutností. „Přestože je použití ZHN v současných ozbrojených konfliktech méně pravděpodobné, tak jako v minulosti, trvalý význam přípravy vojsk na ochranu proti ZHN je neoddiskutovatelný. Připravenost jednotek i jednotlivců takovému riziku čelit je jednou z podmínek alianční spolupráce a týká se všech členských armád.“