Taktická příprava není jen pro bojové jednotky

Od pondělí 29. června do 2. července měli Jindřichohradečtí napilno. Tedy především příslušníci roty logistiky. Proběhlo Odborně taktické cvičení roty logistiky 44. lehkého motorizovaného praporu. Hlavním cílem vyvedením jednotky do Vojenského Újezdu Boletice bylo prověřit schopnost roty logistiky plnit úkoly komplexní logistické podpory jednotek za současného vedení bojové činnosti praporu. Přidanou hodnotou takového cvičení je právě implementace taktických činností, kterých se při rutinních reálných logistických zabezpečeních činností bojových jednotek a jednotek bojové podpory příslušníkům roty logistiky příliš nedostává. To se od předchozích let dost zásadně změnilo a Odborně taktická cvičení se u praporů brigády od loňského roku cvičí i u nebojových jednotek, resp. právě u jednotek bojového zabezpečení. Hlavním důvodem k této změně byla stále citelnější potřeba připravit příslušníky logistických prvků na reálnou možnost řešení nenadálých okolností, jakými jsou kontakt s nepřítelem, neprůjezdnost plánované trasy, ztráta mobility nebo např. reakce na dělostřelecký přepad. Podobné situace a reakce na ně byly dosud doménou výcviku především manévrových jednotek, přičemž jednotky logistiky plnily úkoly reálného logistického zabezpečení, při němž zpravidla fungovalo vše dle plánu a jejich příslušníci podobné situace nemuseli řešit. Pro jindřichohradecké logistiky to bylo již druhé Odborně taktické cvičení a výsledky tomu také odpovídaly.

Cvičení bylo rozděleno do tří fází. První fáze spočívala v kombinovaném přesunu veškeré techniky z mateřské posádky do Vojenského Újezdu Boletice. Zhruba polovina techniky jela po vlastní ose, tedy po veřejné komunikaci, zbytek byl přepraven po železnici. Následovala rekognoskace hlavního a záložního prostoru rozmístění. Mezi incidenty rozehrané imitační skupinou byly překážky na komunikaci, které velitel přesunu musel řešit objízdnou trasou.

“kombinovanou přepravu jsme zvolili z dvou hlavních důvodů – kvůli procvičení reálného vagónování, tedy naložení techniky na vagóny s následných přesunem do prostoru působení a druhým důvodem bylo zabezpečení plynulosti přepravy, jelikož některé speciální typy techniky jsou pro své určení limitované rychlostí a svou hmotností” doplnil poručík I. P., příslušník skupiny logistiky

V druhé fázi provedla jednotka samotné rozvinutí v prostoru rozmístění s následným plněním reálných i simulovaných logistických úkolů, mezi které patřilo dozásobení jednotek materiálem vytvořením mrtvé schránky, přesun jehlanových zátarasů, oprava nepojízdné a poškozené techniky a příprava stravy s následným rozvozem. V průběhu plnění úkolů druhé fáze narušovala činnost jednotky imitační skupina napadením průzkumným týmem, leteckým průzkumem bezpilotním prostředkem a následným dělostřeleckým přepadem.

“snažíme se vytvářet jednotce situace, které by při plnění logistických úkolů mohly narušovat činnost v reálném boji a následně hodnotíme nejen plnění stanovených úkolů, ale i reakci na jednotlivé incidenty”
vysvětlil nadporučík M. Š., náčelník skupiny bojové přípravy

Dělostřelecký přepad byl impulsem pro zahájení třetí fáze, kdy jednotka byla nucena provést spěšnou rekognoskaci záložního prostoru rozmístění a následný přesun do daných prostorů.

“hodnotícím kritériem byla rychlost a adekvátnost rozhodovacího procesu velitelského sboru a samozřejmě následná činnost celé jednotky, obojí bylo vyhodnoceno kladně” zhodnotil tři dny výcviku řídící cvičení major. Vítězslav Jůda, zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce